Privacy Policy

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en
Grens Overschrijdend Gedrag (GOG)

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De AVG is in mei 2018 van kracht geworden voor elke organisatie die te maken heeft met vastlegging van persoonsgegevens.

Deze nieuwe Europese wet regelt de bescherming van persoonsgegevens. De wet bepaalt wat er allemaal mee mag worden gedaan en hoe deze gegevens moeten worden beschermd.

Anyam verwerkt ook diverse gegevens, denk aan het verzamelen, opslaan, wijzigen, aanvullen of doorsturen van de leden- en/vrijwilligersgegevens.

De AVG geldt voor persoonsgegevens die in een bestand zitten of daarin komen, zoals papieren dossiers. De AVG geldt niet voor een enkele losse handgeschreven aantekening waar toevallig een naam van een persoon in staat.

Anyam registreert van de leden en vrijwilligers die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de sportieve activiteiten door Anyam georganiseerd, eventueel met medewerking van derden.

Het secretariaat van Anyam registreert en beheert als enig orgaan binnen de vereniging. Indien noodzakelijk worden (bepaalde) gegevens gedeeld met de penningmeester (contributienota’s) en de zwemcommissie (zwemdeelnemers).

Derden ontvangen zeer summier naamgegevens bij andere activiteiten. Gegevens van leden die bekend zijn bij de vrijwilligers mogen nooit worden gedeeld met anderen. De administratieve gegevens van de opgezegde leden en vrijwilligers worden na twee jaar uit het leden-/vrijwilligersbestand verwijderd.

 Het GOG (Grens Overschrijdend Gedrag)

Het GOG is tegenwoordig een complex en behoorlijk beladen onderwerp geworden, reden voor het bestuur van Anyam om met een beleidsnotitie hier extra aandacht aan te besteden. Dit geldt voor verstandelijk beperkten maar ook vrijwilligers hebben hiermee te maken.

Grensoverschrijdend gedrag vindt plaats op psychologisch, fysiek, seksueel, financieel en materieel vlak. Bewust en onbewust. Het gaat over wat je doet, maar ook over wat je niet doet, zoals te weinig hulp bieden. Het kan vaak te maken hebben met machtsmisbruik.

Er is een risicoanalyse samengevat over wanneer en waar de gelegenheid is grensoverschrijdend gedrag te vertonen en men kwetsbaar is voor seksueel misbruik.

Aandachtspunten voor Anyam zijn:

 • het zwembad
 • het jaarlijkse uitje en feestpartijen zoals het Winterfeest
 • de Avondvierdaagse in Ridderkerk
 • sportbijeenkomsten

Hierbij zijn de volgende risicolocaties opgemerkt:

 • toiletten
 • omkleedruimtes en
 • was-/doucheruimtes

Tijdens het jaaruitje, de A4D, sportdag e.d. zijn er veel vrijwilligers aanwezig om de leden en elkaar van toezicht te voorzien.

De belangrijkste activiteit van de vereniging vindt plaats in en om het zwembad. In het zwembad is er genoeg controle door meerdere vrijwilligers, daarbuiten (toilet, kleedruimtes e.d.) moeten altijd 2 vrijwilligers zich bezighouden met 1 of meerdere leden, het zogenoemde meer ogen- of ook wel duo-toezicht.

In het zwembad moet er controle zijn door vrijwilligers rondom het gehele zwembad.

Als leden het zwembad voortijdig verlaten moeten ze plaats nemen op de tribune vanwege het totale leden-overzicht.

De gedrags-/omgangsregels voor de vrijwilligers.

Er is een gezegde “We heten niet allemaal Jansen”. M.a.w. we zijn niet allemaal hetzelfde, een ieder heeft zijn eigen eigenschappen, positief en negatief, maar ook talenten. En toch moeten we elkaar gedragsregels opleggen, zoals

 • het bezigen van normaal taalgebruik zowel verbaal als fysiek
 • elkaar fatsoenlijk en gelijkwaardig behandelen, pesten uitsluiten en voorkomen, direct reageren
 • geen discriminatie uiten naar afkomst, huidskleur, geloofsovertuiging of seksuele voorkeur
 • letten op elkaars eigendommen, voorkomen van schade en diefstal
 • overtredingen van gedragsregels opmerken, er direct een melding van maken
 • aandacht schenken aan het gebruik van alcohol en/of drugs en/of meldingen doen daarvan
 • aandacht hebben voor een gezond en veilig klimaat d.m.v. netheid en hygiëne
 • pesten uitsluiten en voorkomen, reageer direct

Met betrekking tot ongewenste intimiteiten zijn er ook gedragsregels:

 • de begeleider/vrijwilliger zorgt voor een veilige omgeving
 • de waardigheid van betrokkenen niet aantasten
 • geen eigen ingang creëren in andermans privéleven
 • geen misbruik in andermans privéleven
 • het gedrag van begeleider/vrijwilliger en eigen lusten zijn onverteerbaar
 • seksuele handelingen zijn altijd ongeoorloofd
 • gewenst is een duo-toezicht, geen relatiegevoelens, fysiek en/of verbaal contact
 • geen beloningen/geschenken aannemen of geven voor (on)gewenste tegenprestaties

Vrijwilligers die iets van overschrijdend gedrag waarnemen gaan niet onderling hun mening naar elkaar ventileren maar e.e.a. wel melden aan de contactpersoon die binnen Anyam is aangesteld. Het bestuur wordt hierover ook in kennis gesteld.

Als grensoverschrijdend gedrag gesignaleerd wordt, worden maatregelen genomen:

 • De betreffende persoon wordt op zijn gedrag aangesproken
 • De vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld
 • Het bestuur van de vereniging wordt ingelicht
 • Vastgelegd worden een sanctiebeleid en bepalingen
  • Schorsen
  • Melden bij registratiepunt

Het bestuur koppelt altijd het eindresultaat schriftelijk terug naar betrokkenen. Pas dan kan na een schorsing een herintreding volgen als actieve vrijwilliger.

Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP).

De VCP is voor de sportclub het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. Hij/zij is er voor de sporters, ouders, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur en anderen. Deze persoon is een luisterend oor, raadgever en verwijst eventueel door naar geschikte hulp.

Binnen Anyam wordt een persoon aangewezen die in eerste instantie een gemeld probleem kan proberen op te lossen. Als dat geen resultaat oplevert komt een externe VCP in beeld.

“Kenmerken” van een VCP:

 • sociaal, toegankelijk, oprecht, gezaghebbend, vertrouwend
 • heeft levenservaring, affiniteit, is integer en evenwichtig
 • neutraal en onafhankelijk

De naam en werkgever van de door Anyam gewenste externe VCP is bij het bestuur bekend. De interne VCP benadert namens de vereniging de externe VCP als die moet worden ingeschakeld om gezamenlijk de problemen te bespreken en te adviseren omtrent mogelijke oplossingen.