HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Van ANYAM, sport- en activiteitenvereniging voor verstandelijk beperkten te Ridderkerk.  Opgericht d.d. 30 november 2012.
Bekrachtigd op de ledenvergadering van 6 mei 2014

(Dit reglement verwijst artikelgewijs, tot en met artikel 23, naar de statuten van de vereniging welke gedeponeerd zijn bij Notariskantoor Van Ravensteyn & van der Wee te Rotterdam. Aanvullingen en/of wijzigingen in dit huishoudelijk reglement worden benoemd vanaf artikel 24, tevens gedetailleerd verwijzend naar besluiten uit de Algemene Jaarvergaderingen. ) 
 
BEGRIPSBEPALINGEN.
ARTIKEL 1.
Het huishoudelijk reglement is van toepassing in een onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals die zijn vastgesteld bij notariële akte op 30 november 2012.
 
NAAM EN ZETEL.
ARTIKEL 2.
De vereniging draagt de naam Anyam en betekent “Ik ben een deel van het volk”.
 
HET DOEL VAN DE MIDDELEN.
ARTIKEL 3.
De vereniging heeft ten doel: het bieden van gelegenheid tot diverse recreatieve sport- en nevenactiviteiten voor verstandelijk beperkten woonachtig te Ridderkerk en omstreken Zij voert o.a. de navolgende activiteiten uit volgens artikel 3.2 van de statuten:
1. Het organiseren van danslessen en dansactiviteiten.
2. Het organiseren van zwemlessen en zwemactiviteiten.
3. Het organiseren van fitness activiteiten.
4. Het bevorderen van het wandelen in groeps- of individueel verband.
5. Alle andere ten diensten staande middelen die aan het doel bevorderlijk zijn. 
6. Alle activiteiten hebben als doel deze te beoefenen in een recreatieve en ongedwongen sfeer waar prestatie wel gevraagd mag worden maar nooit als hoofddoel gesteld wordt.
 
DE DUUR VAN HET BESTAAN.
ARTIKEL 4.
Geen aanvullingen.

DE LEDEN, HET LIDMAATSCHAP EN HET LEDENREGISTER.
ARTIKEL 5.
De vereniging kent gewone leden, bijzondere leden en ereleden.
1. Gewone leden zijn de verstandelijk beperkten. Zij kunnen in geval van stemrecht tijdens vergaderingen worden vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordiger, ouder, voogd, curator, bewindvoerder of persoonlijk begeleider.

2. Bijzondere leden zijn vrijwilligers die het mogelijk maken dat de verstandelijk beperkte leden hun recreatieve (sport)activiteiten ten uitvoer kunnen brengen. De vereniging sluit een vrijwilligersovereenkomst af met de vrijwilligers die ondertekent dient te zijn door het dagelijks bestuur en de vrijwilliger.

3. Ereleden zijn zij die conform de statuten tot erelid zijn benoemd.

4. Het secretariaat onderhoudt een ledenregister. Hierin staan de belangrijkste gegevens van de leden waaronder:
Ziektebeelden
Medische gegevens
1e en 2e contactpersoon
En als het lid niet zelfstandig haar of zijn stem uit kan brengen op de ledenvergadering zijn of haar vertegenwoordiger.
 
SCHORSING VAN EEN LID.
ARTIKEL 6.
1. Het bestuur is bevoegd om een lid te schorsen waarna eventueel een straf kan worden opgelegd.

2. Een lid kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden geschorst (schorsing is een strafmaatregel, waarbij het lid tijdelijk de rechten van het lidmaatschap worden ontzegd) op grond van het verrichten van handelingen of nalatigheden, welke de vereniging benadelen of het niet nakomen van verplichtingen, welke voortvloeien uit het lidmaatschap van de vereniging.
 
EINDE LIDMAATSCHAP.
ARTIKEL 7.
1. Een lid kan zijn lidmaatschap alleen schriftelijk voor 1 december van elk jaar opzeggen bij het secretariaat van de vereniging welke de opzegging binnen acht dagen schriftelijk bevestigt.

2. Ontzetting uit het lidmaatschap kan uitsluitend worden uitgesproken als een lid in strijd handelt met de statuten, met de reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

3. Als het lidmaatschap in de loop van een jaar eindigt blijft de jaarlijkse bijdrage toch voor het geheel door het betrokken lid verschuldigd, ongeacht de reden of oorzaak van dat einde. Het bestuur kan in voorkomend geval anders besluiten.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN.
ARTIKEL 8.
1. Ieder lid is gebonden aan de statuten, aan de reglementen van de vereniging en ook aan de besluiten van de ledenvergadering en van het bestuur.

2. Bij  niet-nakoming van een of meer aan het lidmaatschap verbonden financiële verplichtingen kan een boete worden opgelegd en kunnen aan die niet-nakoming andere gevolgen worden verbonden.

3. Ieder lid betaalt een basiscontributie. Daarnaast kunnen per activiteit aanvullende contributies vastgesteld worden.

4. De ledenvergadering bepaalt jaarlijks voor het daaropvolgend jaar de bedragen daarvan.

5. Ereleden en bijzondere leden zijn vrijgesteld van enige contributie.

6. De contributies moeten zijn voldaan 6 weken na verzending van de contributienota’s.

7. Bestuursleden zijn vrijgesteld van contributie en onder voorwaarde dat zijn geen lid van de vereniging zijn.
 
DONATEURS.
ARTIKEL 9.
Donateurs zijn zij, die zich als zodanig schriftelijk hebben aangemeld bij het Bestuur en zich daarbij jegens de Vereniging hebben verbonden tot een bijdrage, in geld en/of natura.
 
GELDMIDDELEN.
ARTIKEL 10.
Het is het bestuur vrij om voor de vereniging subsidies e.d. aan te vragen.
 
ARTIKEL 11 EN 12.
1. Er zijn ten minste drie en ten hoogste zeven bestuurders, maar altijd een oneven aantal.

2. Bestuurders mogen alleen zijn diegene die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Bestuurders mogen niet handelingsonbekwaam
zijn. Bestuurders zijn geen lid van de vereniging en hebben geen stemrecht in de ledenvergadering.

3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de ledenvergadering steeds in functie benoemd. De overige leden worden aangesteld op voordracht van het dagelijks bestuur aan de algemene ledenvergadering.

4. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen met elkaar het dagelijks bestuur, regelt de dagelijkse gang van zaken  en neemt in spoedeisende zaken beslissingen. Zij is daarvan verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur.
De taken van de voorzitter zijn:
1. Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven.
2. Is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
3. Stelt samen met de secretaris de agenda voor de bestuursvergadering vast.

De taken van de secretaris zijn:
1. Voert de correspondentie van de vereniging in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
2. Maakt notulen van de vergaderingen. Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor de goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd.
3. Zorgt voor het bijeenroepen van de vergaderingen. Zorgt voor de bekendmakingen en de veranderingen in de statuten en huishoudelijk reglement. Houdt een voor de leden toegankelijke lijst bnij, waarin de namen en de adressen van alle leden, bijzondere leden en ereleden zijn opgenomen.
4. Doet verslag in de algemene ledenvergadering van de activiteiten van het afgelopen jaar van de vereniging.

De taken van penningmeester zijn:
1. Is belast met het geldelijk beheer.
2. Per kwartaal verzorgt hij een financiële rapportage positie voor het algemeen bestuur.
3. Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene ledenvergadering goedgekeurde uitgaven.
4. Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven. Voert de briefwisseling voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende stukken te bewaren. Brengt in de algemene ledenvergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar. De 2e voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en kan een aantal taken van de voorzitter op zich nemen.

1. Het bestuur vergadert minstens eenmaal per maand volgens een vooraf opgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 leden van het bestuur dat wensen.

2. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor de aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
 
COMMISIES.
ARTIKEL 13.
1. Bij de uitoefening van zijn taak kan het bestuur bijgestaan worden door een of meer commissies.
2. Het bestuur stelt deze in en bepaalt samen met de voorzitter van elke commissie de taak en werkwijze daarvan.
3. Er zijn in principe vaste commissies, te weten:
Zwemcommissie
Danscommissie
Activiteitencommissie
1. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor een periode van één jaar of totdat de opdracht is volbracht of ingetrokken.
2. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
3. Elke commissie rapporteert tenminste twee keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het bestuur.
4. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee van de commissieleden dit wenselijk acht.
5. Een commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.
 
BOEKJAAR EN JAARVERSLAG
ARTIKEL 14.
1. Conform artikel 14.3 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascontrolecommissie benoemd.
2. De kascontrolecommissie moet bestaan uit minimaal twee leden. De commissie mag zich door één persoon laten vertegenwoordigen vanuit de bijzondere leden.
3. De kascontrolecommissie controleert de boeken van de penningmeester. Zij is gehouden tenminste eenmaal per jaar de kas, de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht tijdens de ledenvergadering.
4. Indien de kascontrolecommissie termen aanwezig acht om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde (financiële) beleid zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene
ledenvergadering. De kascontrolecommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.
5. Indien de penningmeester tussentijds aftreedt zal de kascontrolecommissie een extra controle uitvoeren en hiervan de resultaten kenbaar maken aan het bestuur dat de bevindingen hiervan binnen een week na ontvangst mededeelt aan de leden van de vereniging.
Artikel 15 en 16 , Ledenvergaderingen.
1. De ledenvergadering wordt bijeen geroepen door het bestuur, en wel door toezending -ten minste acht dagen van tevoren- aan de leden van een schriftelijke uitnodiging.
2. De uitnodiging tot de te houden jaarvergadering wordt vergezeld van het sociale en financiële jaarverslag van het secretariaat resp. de penningmeester.
3. Buitengewone ledenvergaderingen worden bijeengeroepen wanneer het bestuur dit wenselijk acht of wanneer tenminste 10% van de leden hiervoor een schriftelijk verzoek met opgave van het te behandelen onderwerp hebben ingediend.
4. Ieder niet-geschorst stemgerechtigd lid is bevoegd om aan een ander niet-geschorst stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht te geven om in de ledenvergadering namens hem of haar te stemmen. Maar zo'n gevolmachtigde kan bij volmacht niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
5. Ereleden en vrijwilligers hebben geen stemrecht doch uitsluitend adviesrecht. Zij hebben toegang tot de algemene ledenvergadering.
6. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk.
7. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de statuten uitdrukkelijk anders bepalen. 

ARTIKEL 17.
In dit artikel staan de taken van de voorzitter en secretaris m.b.t. het verloop van de ledenvergadering.

STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING.
ARTIKEL 18 EN 19.
Dit artikel is van toepassing bij een statutenwijziging, fusie met een andere vereniging of splitsing.
 
Artikel 20.
Gewijzigde statuten zijn pas geldig bij notariële akte.
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
ARTIKEL 21.
1. Uitsluitend de ledenvergadering kan het huishoudelijk reglement en elk ander reglement wijzigen en niet anders dan op voorstel van het bestuur of op verzoek van ten minste een/derde gedeelte van de niet-geschorste stemgerechtigde leden.

2. Een voorstel tot wijziging van dit reglement moet ten minste drie weken voor de datum van de algemene ledenvergadering op de gebruikelijke wijze zijn bekend gemaakt. Dit reglement en/of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag, volgend op die waarin de algemene ledenvergadering een besluit daartoe heeft genomen.
 
ONVOORZIENE GEVALLEN.
ARTIKEL 22.
1. In alle gevallen waarin de Wet, de statuten en ook de reglementen van de vereniging niet voorzien besluit het bestuur.
2. Het Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Rechtspersonen, Titel 2, Verenigingen is te allen tijde bepalend voor de correcte toepassing van de wettelijke regels.
 
ONTBINDING EN VEREFFENING.
ARTIKEL 23.
Dit artikel in de statuten beschrijft de procedures m.b.t. ontbinding van de vereniging en de daaruit eventuele ontstane vereffening.
 
VAN DIT HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
ARTIKEL 24.
Ieder lid, bestuurslid en vrijwilliger kan aansprakelijk gesteld worden voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade.
 
VAN DIT HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
ARTIKEL 25.
1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
3. Dit reglement zal digitaal geplaatst worden op de website van de vereniging, www.Anyam.nl.